Zakonodavstvo

Ministarstvo financija, Porezna uprava, 20. studenoga 2015. donijelo je Uputu o postupanju o poreznom statusu neprofitnih pravnih osoba…više…

Uredba o računovodstvu i knjigovodstvu neprofitnih organizacija …više…

Zakon o udrugama …više…