Projekti

„Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“…pročitaj više…

Vis ima stav-prevencija na otoku …pročitaj više…
 
Kreativna komunikacija …pročitaj više...

Građanski aktivizam za odgovorno upravljanje otpadom na otoku Visu …pročitaj više…

Integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije i socijalnom uključivanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi” …pročitaj više…

Klub za mlade-slobodno vrijeme za građanski aktivizam …pročitaj više…

 

“2014.-2015. KREATIVNA KOMUNIKACIJA

Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Projekt je svojim aktivnostima usmjeren na rješavanje prepoznatih ključnih nedostataka u prevenciji  i rješavanju problema vršnjačkog nasilja  među djecom  na otoku Visu.
Ciljevi projekta su:
-Uspostaviti program prevencije vršnjačkog  nasilja među djecom i mladima na otoku Visu
-Utjecati na promjenu stavova o nasilju uključenih dionika uvažavanjem potreba i interesa djece i mladih te usvajanje novih znanja i vještina.

Aktivnosti projekta su: izrada akcijskog plana i formiranje radne grupe za prevenciju nasilja nad i među djecom za otok Vis, organiziranje edukacija za stručni tim i volontere, organiziranje radionica za nastavnike i roditelje, organiziranje Kampanje na društvenim mrežama :a)Psihoedukativne radionice za djecu, b)Interaktivna radionica i kviz znanja o prepoznavanju nasilja, Organiziranje radionica za učenike u Osnovnoj školi Vis, izvedba klasične predstave Zijaha Sokolovića: ”Nasilje, za nasilje nema opravdanja, organiziranje dramskih radionica za učenike, organiziranje događaja: ”Sretan dan – dan bez nasilja” u školama, savjetovanje djece i mladih na temu prevencije nasilja, organiziranje raznih natjecanja u društvenim igrama među djecom Grada Visa.”

2013.-2014. „KREATIVNO, REDIZAJNIRANO, ZAJEDNO, JEDNAKO ZA SVE…ODRŽIVO“ Projekt financira: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta).
Specifični cilj projekta: unaprijediti temeljna znanja, vještine i stavove djece u dobi 8-14 godina o održivom dizajnu/ održivoj potrošnji te socijalnoj komponenti održivog razvoja vezanoj uz osiguravanje jednakih mogućnosti za svu djecu u lokalnim zajednicama.
Ciljane skupine projekta:  djeca u dobi od 8 do 14 godina iz lokalnih zajednica na otoku Visu, u Varaždinskoj županiji (Općina Beretinec, Grad Novi Marof i okolne općine) te u Međimurskoj županiji (Općina Nedelišće)
Projektni partneri:  udruge: Udruga za autizam “POGLED”, Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije; osnovne škole: OŠ Vis, OŠ Tužno, OŠ Novi Marof, ; srednja škola: Elektrostorjarska škola Varaždin; jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave: Grad Vis, Općina Beretinec, Grad Novi Marof.

2013.-2014. „Lokva Krušovica“. Projekt je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU temelji se na povezivanju i istraživanju prirodne/biološke i kulturne baštine i raznolikosti, u vidu održivog razvoja koji je u skladu i s ekološkim i ekonomskim potrebama otoka. Projekt je  zamišljen kao doprinos održivom razvoju, zdravim stilovima života, promicanju i poticanju kulturnog, aktivnog i ekološkog turizma kao jedne od potencijalno najznačajnijih gospodarskih grana. Neke od aktivnosti su: sanacija lokaliteta Lokve Krušovice, zaštita endemskih životinja i biljaka,prezentacija suhozidne gradnje,predavanja o održivom razvoju,obilježavanje Dana voda, izleti u prirodu itd.

2014.-2017. „INTEGRATIVNI PRISTUP U PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE I SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI“.  Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Projekt predstavlja operacionalizaciju strateških odluka na nacionalnoj razini, primjenu EU načela socijalnog uključivanja skupina u riziku i usmjerenost na Prioritet 1. Prevenciju institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika kroz razvoj sustava podrške djeci u riziku od institucionalizacije i njihovim obiteljima. Sustavna podrška obuhvaća pružanje usluga i praćenje efekata savjetovanja i pomaganja roditeljima u odgoju i skrbi za djecu pri prevladavanju obiteljskih teškoća, roditeljima kojima je izrečena jedna od mjera obiteljsko-pravne zaštite, usluge savjetovanja i pomaganja djeci, psihosocijalnu podršku i organiziranje slobodnih aktivnosti za djecu, usluge boravka (poludnevnog, cjelodnevnog) pri dječjim domovima,  s ciljem povećanja socijalnog uključivanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Svrha projekta je razviti integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije i socijalnom uključivanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Ciljevi:

 1. Uspostaviti ključne elemente partnerskog upravljanja provedbom programa
 2. Organizirati provedbu integrativnog programa podrške djeci u riziku od institucionalizacije i njihovim obiteljima
 3. Uvesti praksu kontinuiranog nadgledanja i mjerenja uspješnosti pružanih usluga na razini korisnika pojedinačno i i na razini sadržaja usluga i metoda rada s korisnicima
 4. Razviti kapacitete ustanove i OCD-a za održivost usluga i jačanje partnerstva
 5. Ojačati kapacitete korisnika programa za socijalno uključivanje
 6. Generirati nova znanja zasnovana na iskustvu u razvoju alternativnih oblika podrške djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i radu s roditeljima kojima je izrečena jedna od mjera obiteljsko-pravne zaštite
 7. Ojačati ulogu socijalnog rada u zajednici u projekciji potreba i koordinaciji ključnih dionika

2014. „VIS IMA STAV – prevencija na otoku“ Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.
Projekt doprinosi prevenciji ovisnosti kod djece i mladih kroz procjenu rizičnih i zaštitih čimbenika, implementaciju znanstveno dokazano učinkovitog programa na Visu i Splitu, te umreženo planiranje preventivnih aktivnosti u Visu.
Budući da je implementacija Imam stav programa kao dokazano učinkovitog EDDRA programa samo jedan dio šireg projekta stvaranja uvjeta za zdrav i pozitivan razvoj djece i mladih otoka Visa, tako će biti prikazani opći i specifični ciljevi.
Svrha projekta je promicanje pozitivnog i zdravog razvoja djece i mladih utjecajem na prevenciju korištenja sredstava ovisnosti i stvaranjem uvjeta u zajednici za pozitivan razvoj.

Specifični (posebni) ciljevi projekta s pridruženim očekivanim rezultatima projekta:
– Procjenjeni rizični i zaštitni čimbenici u razvoju djece i mladih (učenika osnovnih i srednje škole) otoka Visa
– Osnaženi djeca i mladi za zdrave životne odluke implementacijom Imam stav programa – programa prevencije korištenja sredstava ovisnosti u gradu Visu i Splitu
– Unaprjeđeni uvjeti za zdrav i pozitivan razvoj djece i mladih otoka Visa putem edukacije stručnjaka koji rade s djecom i mladima, njihovim umrežavanjem i suradničkim planiranjem preventivnih aktivnosti na otoku Visu

2014. „BE SUSTAINABLE, BE COOL!“. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+.
Glavni cilj projekta je razumijevanje i unapređivanje načela održivog razvoja prilikom ostvarenog socio-kulturnog dijaloga među mladima iz geografski i kulturološki različitih europskih zemalja. Sudionike ćemo kroz različite oblike neformalne i informalne edukacije upoznati sa alternativnim ekonomskim modelima, ispitati principe njihovog djelovanja i primjenu u praktičnom kontekstu. Pritom ćemo posebno obratiti pažnju na upoznavanje sudionika sa alternativnim ekonomskim modelima koji služe kao primjeri dobre prakse. Upoznat ćemo ih sa poljoprivrednim obrtnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji uspješno primjenjuju politiku održivog ekonomskog razvoja.
Sudionici će kroz intekulturalno druženje steći sposobnosti tolerancije i uvažavanja različitosti, usvajanja stranih jezika, upoznavanje novih kultura i običaja s ciljem prepoznavanja i vrednovanja različitosti europskih zemalja. Istovremeno kroz razne oblike neformalne i informalne edukacije mlade će se osvijestiti o važnosti  značaja očuvanog prirodnog ekosustava, potaknuti na zdravi način prehrane i zdravog stila života, upoznati s uspješnim primjerima alternativne ekonomske prakse, potaknuti na  razvijanje ambicija prema ekološkom poduzetništvu i usvajanje praktičnog znanja o izradi zdravih prehrambenih proizvoda koji koriste ekološke lokalne namirnice.

2014. „Građanski aktivizam u upravljanju otpadom na otoku Visu“. Projekt financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektni ciljevi su:

? povećati odgovornost građana za odgovorno upravljanje otpadom u kućanstvima i u zajednici,

? potaknuti djecu i mlade na aktivno uključivanje u odgovorno upravljanje otpadom u zajednici,

? ojačati kapacitete Lokalne akcijske grupe (LAG) “Škoji” za sudjelovanje u uspostavljanju sustavnog pristupa u izradi i provedbi lokalnih planova za upravljanje otpadom, kao i primjeni EU standarda u očuvanju okoliša,

? unaprijediti suradnju gradova Visa Komiže u upravljanju otpadom u viškom arhipelagu kao cjelovitom eko- sustavu.
Provedba planova o gospodarenju otpadom u velikoj mjeri ovisi o dobroj koordinaciji djelovanja svih dionika i odgovornom ponašanju građana. Jedino jačanjem uloge i kapaciteta svih ključnih dionika u zajednici moguće je staviti u punu funkciju modernu infrastrukturu u upravljanju otpadom i opravdati uložena sredstva te postići željene efekte u očuvanju okoliša. Jačanjem kapaciteta lokalnih ključnih dionika, projekt podržava odgovorno sudjelovanje institucija, civilnih organizacija i građana u uspostavljanju sustavnog pristupa u izradi i provedbi lokalnih planova za upravljanje otpadom i primjeni EU standarda u očuvanju okoliša.

Projekt  dugoročno doprinosi  održivom razvoju viškog arhipelaga kao cjelovitog eko- sustava. Očuvanjem zdravog i čistog okoliša doprinosi se stvaranju uvjeta za eko-proizvodnju i otvaraju se mogućnosti za zapošljavanje. Podržava se i  nastojanja da se očuva ugled otoka Visa kao otoka čiste prirode i pitke vode, što je posebno važno za razvoj turizma kao jedne od glavnih gospodarskih djelatnosti na otoku.

2014.-2015.„Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim/udaljenim otocima“. DEŠA – Dubrovnik započela je u veljači 2014. godine provedbu projekta „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim/udaljenim otocima“. Ukupna vrijednosti projekta je 63.108,78 EUR, od čega Europska Unija (EU) sufinancira 83,98% troškova u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, sheme za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine“.
Provedba projekta traje 12 mjeseci. Partneri u ovom projektu su sljedeće organizacije:

 • SVIMA – udruga za razvoj organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa
 • Udruga za održivi razvoj otoka Rave
 • Obrtničko učilište
 • Elektrostrojarska škola Varaždin.

Putem  ovog projekta adresira se problematika limitiranih mogućnosti cjeloživotnog učenja  i  zapošljavanja na velikom broju hrvatskih otoka koja, između ostalih čimbenika, izravno utječe na različite aspekte  socijalne isključenosti mlade otočne populacije. Slijedom navedenog, specifični ciljevi projekta su:

 • unaprijediti kapacitete udruga nužne za zagovaranje javnih politika usmjerenih ka promicanju zapošljivosti i socijalne uključenosti mladih na geografski izoliranim/udaljenim otocima
 • poticati učinkovite mehanizme javnoga zagovaranja/lobiranja i osvještavanja javnosti o postojećim uvjetima, problemima i očekivanjima glede zapošljivosti mladih na geografski izoliranim/udaljenim otocima.

Aktivnosti projekta primarno će biti provođene u sljedećim  županijama / otocima: (i) Dubrovačko-neretvanska županija, otok Korčula i otok Mljet; (ii) Splitsko-dalmatinska županija, otok Vis; (ii) Zadarska županija, otok Rava.

Glavne aktivnosti projekta su sljedeće:

 • jačanje kapaciteta udruga: (i) studijski posjet European Small Islands Federation, jednoj od krovnih europskih mreža za zagovaranje problematike malih/geografski izoliranih  otoka; (ii) razmjena iskustava s predstavnicima udruga iz drugih zemalja članica EU-a koje se bave problematikom zapošljivosti mlade populacije na otocima
 • uspostava pilot-mreže/koalicije udruga za promicanje problematike zapošljivosti mladih na otocima
 • usporedna analiza nacionalnih i EU javnih politika za promicanje zapošljivosti i socijalne uključenosti mladih na otocima,  te identificiranje primjera dobre prakse iz država članica EU-a relevantnih za Republiku  Hrvatsku
 • ciljane aktivnosti javnog zagovaranja oko problematike zapošljivosti mladih na otocima – (i) tematski okrugli stolovi/javne stručne rasprave, (ii) zagovaranje putem  internetskih portala i društvenih mreža, (iii) javna kampanja za podizanje svijesti javnosti o problematici

PRIJAŠNJI PROJEKTI

” Mi smo za sport ”
” Zajedno ”
” Mladost je pustolovina ”
” Mladi za protiv ”
” Na pola Puta “

” Globalni proces umrežavanja ” potaknut od strane UN-a o pravima djece, ” Umrežavanje ”
” Učimo zajedno ”
” Radionice za pedagoški zapušten djecu ”
” A gdje smo mi? ”
” Naš škoj naša radost i starost ”
” Razvoj usluga starijim osobama i zaštita njihovih prava promoviranih Konvencijom UN-a za srednju

i Istočnu Europu a financiran od strane HelpAge International
” Tehnička pomoć nevladinim organizacijama ”
” Evaluacije ”
” Strateško planiranje ”
” Cjeloživotno obrazovanje za bolje sutra”
” Edukacije krojenja i šivanja za teško zapošljive skupine”
” Mladi bez granica zajedno”
” Zdravo je pravo”
” Recimo ne divljim odlagalištima na našem otoku
” Bioraznolikost otoka visa
” Viška sjećanja: Krušovica – antička Issa
” Budi kreativan/na, budi inovativan/na, budi poduzetan/na, rješavaj probleme
” Sudjeluj,uključi se , sutra smo odgovorni građani/nke-prava djece u zajednici”
” Lokva Krušovica
” Zdravo je pravo
” Inicijativa “BICIKLIRAM-dobro biram”
” Kreativno, redizajnirano, zajedno, jednako za sve…održivo”

Financirani od: 

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
Vladin ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,
Help Age,
Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo i socijalnu skrb,
Zagrebačka županija
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Zaklada “Kajo Dadić” u sklopu Decentraliziranog modela financiranja
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
Grad Vis
Grad Komiža

Surađujemo s:

Udruge:
DEŠA Dubrovnik,
Debra – hrvatsko društvo za buloznu epidermolizu,
Hrabri telefon,
Veliki za male šećerne bolesti,
Humanitarna mreža hrvatske, “Roditelji za djecu”,
“Igra” Savez gluhih i nagluhih,
Dupin- zdravi stilovi života,
BALTAZAR,
DegaArt Vis
Humanitarna organizacija Zajednica Susret
Udruga ZUM Pula
Udruga Dragodid
Hrvatski fotosavez
Umjetnička organizacija LOFT

Ustanove:
Općina Stara Gradiška, Grad Komiža, Grad Vis, Osnovna škola Komiža, Osnovna škola Vis, Osnovna škola “Miroslav Mrkša”, Osnovna škola “Brezovica”,osnovna škola “Dugo selo”,
Ministaastvo vanjskih poslova, Vladih ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,
Dom za starije i nemoćne Vis, Dom stari Maksimir, Centar za sociojalnu skrb Vis.
Srednja škola “A.M.Karamaneo” Vis