O NAMA

SVIMA je neprofitna, nevladina organizacija/udruga osnovana 1998. godine  u Zagrebu (registarski broj u Registru udruga RH: 00001230).

CILJEVI UDRUGE SVIMA                                                                                                                                 • promicati razvoj ljudskih potencijala i izvaninstitucionalnog obrazovanja
• utjecati na stvaranje i razvoj mreže socijalnih usluga/alternativnih oblika podrške u zajednici
• unapređivati sustav vrijednosti koji podržava zaštitu ljudskih prava, osiguravanje jednakih prilika i socijalnu uključenost, održivi razvoj i društveno odgovorno ponašanje


PROGRAMI UDRUGE SVIMA
Aktivnosti/projekti udruge SVIMA organizirani su u okviru tri temeljna programa koji se jednim svojim dijelom komplementarno preklapaju/međusobno nadopunjavaju.

Program 1: Suvremeni odgojno-obrazovni sadržaji za djecu i mlade
Ovaj program obuhvaća sljedeća područja djelovanja:
• izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje/neformalno obrazovanje djece (dob 5 – 14) i mladih (dob 15 – 30) u lokalnim zajednicama
• međugeneracijsko učenje u lokalnim zajednicama
• jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova (kroz partnerske razvojne projekte, suradnju u izvedbi školskih kurikuluma i društveno-korisno učenje u zajednici)
• horizontalne teme: jednake mogućnosti u obrazovanju, spolna/rodna ravnopravnost u obrazovanju, inkluzivno obrazovanje, osiguranje kvalitete u obrazovanju, mobilnost u obrazovanju.

Program 2: Mreža socijalnih usluga u zajednici za djecu i mlade ̶ prevencija i socijalno uključivanje
Ovaj program obuhvaća sljedeća područja djelovanja:
• promicanje dječjih prava i osnaživanje dječje participacije (od obitelji, lokalne zajednice, odgojno-obrazovnih ustanova, medija i dr.)
• razvoj socijalnih/izvaninstitucionlanih usluga za djecu i mlade u zajednici te inovativnih metoda/modela rada s djecom i mladima u skladu s potrebama lokalnih zajednica (pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, povećanje zapošljivosti, integracija/inkluzija u lokalnoj zajednici, prevencija nasilja i ovisnosti, organiziranje slobodnih aktivnosti, igraonice, klubovi, psihosocijalna podrška).

Program 3: Društveni kapital i održivi razvoj ruralnih/geografski izoliranih sredina
Ovaj program obuhvaća sljedeća područja djelovanja:
• primjena oblika međusektorske suradnje i participativnog planiranja za održivi razvoj ruralnih/geografski izoliranih sredina
• međugeneracijska solidarnost u funkciji održivog razvoja ruralnih/geografski izoliranih sredina
• potencijali kulturne/prirodne baštine u funkciji održivog razvoja ruralnih/geografski izoliranih sredina
• promicanje koncepta „pametni gradovi i zajednice“/„pametna sela“/„pametni otoci“ i primjene relevantnih rješenja u održivom razvoju ruralnih/geografski izoliranih sredina.


PRESJEK ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA UDRUGE SVIMA                                                                        U razdoblju 1998. – 2005. udruga SVIMA je svoje najznačajnije rezultate postigla u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji na području razvoja izvaninstitucionlanih oblika socijalnih usluga (obrazovanje, socijalna skrb) za djecu i mlade putem međusektorske suradnje s javnim ustanovama. Pri tome je veliki naglasak bio stavljen na izravan rad s različitim marginaliziranim skupinama djece i mladih/djecom i mladima u riziku od socijalne isključenosti.

2005. godine udruga SVIMA započinje intenzivniji razvoj socijalnih usluga (obrazovanje, socijalna skrb) za djecu i mlade na otoku Visu, gdje danas djeluje područni ured udruge SVIMA (podružnica bez pravne osobnosti). Ovo širenje geografskog obuhvata snažno je utjecalo i na širenje misije/ciljeva, ciljanih skupina te osmišljavanje programa koji adresira problematiku održivog razvoja ruralnih/geografski izoliranih zajednica uz teorijsku i praktičnu primjenu suvremenih modela participativnog planiranja, međugeneracijske solidarnosti i međusektorske suradnje.

Od 2013. godine udruga SVIMA širi mrežu svojih socijalnih usluga i na Varaždinsku županiju te uspostavlja međusektorsku suradnju s osnovnim i srednjim školama, javnim ustanovama u kulturi i udrugama u području kulture i umjetnosti koje imaju sjedište u ovoj županiji. Temeljem iste suradnje osmišljavaju se i provode partnerski (među)županijski projekti sa svrhom:                • jačanja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u manjim urbanim i ruralnim/geografskim izoliranim sredinama Varaždinske županije
• razvoja interdisciplinarnih kulturno-umjetničkih praksi za djecu i mlade koje (i) omogućuju njihovo kulturno-umjetničko izražavanje i upoznavanje sa suvremenom interpretacijom/valorizacijom kulturne baštine te (ii) ujedno promiču interakciju s različitim marginaliziranim skupinama i međugeneracijsku solidarnost.

Od 2014. godine započinje značajnija međusektorska suradnja udruge SVIMA s Dječjim domom Zagreb kao najvećom ustanovom socijalne skrbi ovog tipa u Republici Hrvatskoj koja, zajedno sa tri svoje podružnice i deset dislociranih stambenih jedinica, zbrinjava djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi od 0 do 21 godine života (često i do 24 godine života). Ovom suradnjom kontinuirano se radi na unapređenju postojećih/razvoju novih modela socijalnih usluga i mreže izvaninstitucijskih usluga u zajednici za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao skupine s višestrukim elementima marginaliziranosti/socijalne isključenosti.

Pored navedenih županija, udruga SVIMA je, kao nositelj ili projektni partner, provodila projekte i u sljedećim županijama (jedinicama lokalne samouprave):
• Dubrovačko-neretvanska županija (Dubrovnik, otoci Korčula i Mljet)
• Međimurska županija (Općina Nedelišće)
• Primorsko-goranska županija (Rijeka)
• Vukovarsko-srijemska županija
• Zadarska županija (Zadar, otoci u zadarskom arhipelagu – Iž, Olib, Pašman, Rava).


DONATORI
Aktivnosti/projekte udruge SVIMA financijski su podržali sljedeći donatori:
Resorne institucije Republike Hrvatske
• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
• Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti / Ministarstvo socijalne politike i mladih / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
• Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
• Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi / Ministarstvo zdravstva
• Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
• Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
• Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Grad Zagreb
• Zagrebačka županija
• Grad Vis
• Grad Komiža

Zaklade
• Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
• Zaklada Kajo Dadić

Europske unija
• Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
• Program Erasmus + 2014. – 2020.
• Europski socijalni fond

Međunarodne organizacije/institucije
• HelpAge International
• USAID