DOPRINOS INFORMATIZACIJI POSLOVANJA = DOPRINOS UČINKOVITOSTI U RADU

Jedna od aktvinosti u partnerskom projektu udruge SVIMA i Dječjeg doma Zagreb „Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“  koji je podržan  sredstvima  Europskog socijalnog fonda (provedbena tijela MSPM i HZZ) je i uspostavljanje  elektronske baze podataka o korisnicima usluga koje pruža ova ustanova. Zamišljena kao početni korak u informatizaciji evidentiranaj i praćenaj korisničkih skupina, baza sadržava zadane osnovne podatke o svakom korisniku i pregled korisnika na razini ustanove (svih podružnica) prema obveznim zahtjevima izvještavanja. Postavljena je tako da omogućava daljnju razradu i obradu podataka uskalđeno s razvojem u susatvu socijalne skrbi, odnosno ukupnog kapaciteta sa svim traženim podacima. Već u ovom obliku baza   će bržom dostupnošću podacima smanjiti napore i skratiti vrijeme koje je bilo potrebno za prikupljanje podataka i obradu evidencija iz dokumentacije korisnika pojedinačno i ukupno na razini korisničke skupine, a kao česte aktivnosti tijekom godine i po zahtjevu različitih dionika.

S obuke o korištenju nove baze podataka